Beste vrijwilliger van Vriendenkring Eke Dorp vzw

Sinds 1 augustus 2006 is een nieuwe “wet betreffende de rechten van vrijwilligers” van kracht. En sinds 1 januari 2007 zijn de bepalingen in verband met verzekeringen en aansprakelijkheid in voege getreden. Wat ondermeer inhoudt dat onze vereniging u moet informeren over enkele zaken die hieronder vermeld worden.

1. Sociale doelstelling en het juridisch statuut
“Vriendenkring Eke Dorp vzw” is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

Volgens onze statuten (artikels 2 & 3):

De vereniging heeft haar zetel te 9810 Nazareth, Vossenholstraat 24. Het gerechtelijk arrondissement waaronder de zetel van de vereniging ressorteert is Gent.

De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het stimuleren van het gemeenschapsleven in Eke door het organiseren van culturele, sociale en sportieve activiteiten.

2. Het verzekeringscontract m.b.t. de burgerlijke aansprakelijkheid
“Vriendenkring Eke Dorp vzw” is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan een derde bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Voor schade ten gevolge van bedrog, een zware fout of een herhaaldelijke lichte fout blijft de vrijwilliger zelf aansprakelijk. “Vriendenkring Eke Dorp vzw” heeft hiervoor een verzekering (polis: 45.224.127) afgesloten bij

ETHIAS VERZEKERINGEN
PRINS-BISSCHOPSSINGEL 73
3500 HASSELT

 

3. Het al dan niet uitbetalen van vergoedingen
Het vrijwilligerswerk voor “Vriendenkring Eke Dorp vzw” is in principe onbezoldigd. Hiervan kan afgeweken worden mits voorafgaandelijk akkoord tussen de vereniging en de vrijwilliger in kwestie. De vergoeding kan dan gebeuren onder de vorm van gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de werkelijk gemaakte onkosten op basis van bewijskrachtige stukken of binnen het systeem van forfaitaire kosten voor vrijwilligers volgens de geval per geval vastgelegde criteria.

4. De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Als vrijwilliger bent u dan verplicht om deze informatie geheim te houden.

Indien bovenvermelde zaken onduidelijk zijn of indien u de op de vrijwilligers betrekking hebbende polissen wilt inkijken kunt u ons steeds contacteren.